Prawo pracy określa wiele różnych zasad i praw jakie obowiązują pracowników i pracodawców. Pracodawca i pracownik podpisują umowę o pracę, w naszym kraju umowy mogą posiadać trzy zasadnicze formy.

Pierwszą jest umowa o pracę na czas próbny, w tym przypadku pracodawca będzie mógł sprawdzić kompetencje pracownika. Jednak zatrudnienie na tego rodzaju umowie nie może być dłuższe niż 3 miesiące. Pracodawca może zawrzeć także umowę na czas określony, wówczas zatrudnienie nie może być dłuższe niż 33 miesiące, a razem z umową na czas próbny nie może być to okres dłuższy niż 3 lata. Oczywiście pracownikom zależy najbardziej na umowie na czas nieokreślony, wówczas nabywa wiele praw, które będą chroniły go przed zwolnieniem. Oczywiście umowa musi być zawierana w formie pisemnej, dzień podjęcia pracy lub dzień, w którym została zawarta umowa o pracę, są determinantami istnienia stosunku pracy. Zgodnie z polskim Kodeksem pracy stosunek pracy nawiązuje się w dniu wskazanym w umowie o pracę jako dzień podjęcia pracy, a jeżeli tego terminu nie określono w dniu zawarcia umowy o pracę. Jeżeli w umowie o pracę nie ma daty podjęcia pracy, stosunek pracy powstaje w dniu jego zawarcia, który uważa się za dzień, w którym strony wyraziły stały zamiar zawarcia umowy o pracę.

Jeżeli pracownik nie podjął pracy z uzasadnionych przyczyn, pracodawca nie może zastosować sankcji.

Pracodawca ma obowiązek umożliwić pracownikowi podjęcie pracy, gdy tylko zostaną przezwyciężone uzasadnione przeszkody. Przepisy polskiego Kodeksu pracy szeroko określają zasady dotyczące czasu pracy i związane z nimi kwestie. Zasadniczo dzień pracy nie może przekraczać 8 godzin w ciągu doby, oraz 40 godzin w czasie pieciotygodniowego czasu pracy. Istnieje wiele systemów czasu pracy. Każdy z nich charakteryzuje się inną organizacją czasu pracy. Niektóre z nich opisano poniżej. Oczywiście przewidziane są także nadgodziny, które jednak nie mogą przekraczać 150 godzin rocznie. Jeżeli pracownik lub pracodawca nie mogą dojść do porozumienia co do czasu pracy wówczas z pomocą przyjdzie prawnik prawa pracy.