Wedle obowiązujących przepisów prawa cudzoziemcem jest osoba, które nie posiada obywatelstwa polskiego, obywatel państwa innego niż RP, może to być również bezpaństwowiec.

Jednak osoba o podwójnym obywatelstwie, z których jedno jest polskie, nie jest cudzoziemcem. Nie ma jednak znaczenia miejsce zamieszkania takiej osoby.

Czy cudzoziemiec może nabyć nieruchomość w RP?

Jakie są w naszym kraju ograniczenia w zakupie nieruchomości przez cudzoziemców

Jeśli cudzoziemiec chce zakupić nieruchomość na terytorium państwa polskiego, musi wziąć pod uwagę przepisy prawne i ustawy. Ustawa z dnia 24 marca 1920 roku wprowadza ograniczenia w swobodnym nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, muszą oni uzyskać pozwolenie publicznoprawne na nabycie nieruchomości. Takie zezwolenie jest udzielane przez ministra w drodze decyzji administracyjnej na wniosek cudzoziemca, który chce nabyć nieruchomość na terytorium Polski. Takie pozwolenie musi zostać wydane przed zakupem nieruchomości, nie działa ono wstecz, a jeśli nie zostaną spełnione określone warunki, zakup nieruchomości przez cudzoziemca zostanie uznany za nieważny.

Nabycie nieruchomości to nie tylko zakup domu czy działki, ale również nabycie prawa własności lub wieczystego użytkowania w inny sposób, przykładowo przez zasiedzenie. Tego typu nabycie nieruchomości również wymaga uzyskania zezwolenia. Nawet w sytuacji, gdy nieruchomość jest nabywana na drodze współwłasności z małżonkiem obywatelstwa polskiego, stosuje się również przepisy ustawy o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemca, czyli wymaga to uzyskania stosownego zezwolenia.

Jednak od tych przepisów obowiązują wyjątki, kiedy nabycie nieruchomości przez cudzoziemca nie wymaga uzyskania zezwolenia. Dotyczy to przykładowo nabycia lokalu mieszkalnego, czyli na przykład zakup mieszkania z rynku wtórnego lub pierwotnego. Również jeśli cudzoziemiec zamieszkuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres co najmniej 5 lat od uzyskania zezwolenia na pobyt stały, nie jest wymagane zezwolenie na zakup nieruchomości. Nie może to być jednak nieruchomość położona w strefie nadgranicznej czy gospodarstwo rolne o powierzchni przekraczającej 1 ha.