Obecnie osoby represjonowane przez aparat państwowy w czasach PRL w latach 1944-1989 mogą ubiegać się o zadośćuczynienie i odszkodowanie za krzywdy wynikłe z działalności opozycyjnej.

Dodatkowo o odszkodowanie będą mogły ubiegać się osoby internowane w związku z wprowadzeniem naszym kraju stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku. Dodatkowo osoby, które zostały przymuszone do pełnienia służby wojskowej w latach 1982-1983, czy też osoby represjonowane przez radzieckie organy w latach 1944-1956 mogą ubiegać się o tego rodzaju odszkodowanie. W tym przypadku podstawą do ubiegania się o odszkodowanie będzie kasacja wyroku sądów z okresu PRL. W podstawą jest uzyskanie postanowienia sądu o unieważnieniu orzeczenia z okresu od 1 stycznia 1944 do 31 grudnia 1989 roku.

Jak uzyskać zadośćuczynienie za represje okresu komunizmu?

Odszkodowanie dla represjonowanych w czasie stanu wojennego

Warto zwrócić uwagę, iż w tym przypadku przysługuje także zwrot mienia, którego przypadek lub konfiskatę orzeczono na rzecz Skarbu Państwa, wszystkie koszty postępowania ponosi w tym przypadku Skarb Państwa. Dodatkowo koszt postępowania w sprawach objętych ustawą z tytułu ustanowienia pełnomocnika także ponosi Skarb Państwa. Warto zwrócić uwagę, iż odszkodowanie lub zadośćuczynienie przysługuje osobie, wobec której została wydana lub wykonana decyzja sądu z czasów PRL. Osoby te mają 10 lat na żądanie odszkodowania w sądzie okręgowym, wnioski tego rodzaju mogą składać osoby represjonowane, lub też po ich śmierci bliscy czyli dzieci, rodzeństwo, małżonek.

W imieniu osoby represjonowanej może z tego rodzaju wnioskiem wystąpić także Minister Sprawiedliwości, prokurator, czy Rzecznik Praw Obywatelskich. Warto zwrócić uwagę, iż wnioski mogą składać również organizacje zrzeszające osoby represjonowane, z pewnością w tym przypadku dotyczy to także osób, które stawiały opór przeciwko kolektywizacji wsi, oraz osoby zesłane lub deportowane przez władze ZSRR w latach 1936-1956.

Oczywiście odszkodowanie lub zadośćuczynienie mogą ubiegać się osoby które poniosły szkody w wyniku nie tylko wykonania, ale także wydania orzeczenia lub też decyzji, dlatego też osoby, które zostały skazane, ale wyrok nie został wykonany, również będą mogły ubiegać się o odszkodowanie dla represjonowanych, dodatkowo po ich śmierci prawa te przechodzą na ich krewnych, dzieci, małżonków. Oczywiście jeżeli posiadamy wątpliwości co do możliwości uzyskania odszkodowania, możemy skontaktować się z odpowiednią kancelarią prawną, gdzie uzyskamy fachową pomoc.