Edukacja przedszkolna w Polsce jest pierwszym etapem systemu kształcenia i obejmuje dzieci od trzeciego do piątego roku życia. Jej głównymi celami są: sprawowanie opieki wychowawczej, stymulowanie rozwoju oraz przygotowanie dzieci do szkoły. Dziecko w wieku przedszkolnym uczy się naturalnie i spontanicznie w każdej sytuacji. Poprzez odpowiedni dobór zajęć i zabaw bogaci swoje słownictwo, rozwija sprawności ruchowe, kształtuje wrażliwość estetyczną a także uczucia moralne.

Biopsychiczne przesłanki wychowania przedszkolnego

Pod względem rozwoju psychicznego wyróżniamy 3 fazy:

  • dzieci 3-4 letnie
  • dzieci 5-5,5 letnie
  • dzieci 5,5-6 letnie.

W zależności od poziomu rozwoju dziecka należy dobrać odpowiednie metody wychowawcze.

Jeżeli chodzi o rozwój fizyczny wyodrębniamy 2 grupy wiekowe:

  • dzieci 3-4 letnie
  • dzieci 5-6 letnie.

Rozwój ruchowy dziecka przedszkolnego przebiega nierównomiernie w obu grupach wiekowych. Tempo rozwoju motorycznego oraz wszelkich zmian rozwojowych zazwyczaj jest umiarkowane, wyjątek stanowi wiek pomiędzy czwartym a piątym rokiem życia, kiedy u dziecka można zauważyć wyraźne nasilenie procesów rozwojowych. Wtedy też następuje doskonalenie koordynacji ruchowej.

Rozwój psychiczny dziecka przedszkolnego

Psychikę dziecka przedszkolnego cechuje emocjonalność. Dziecko bardzo szybko przechodzi do stanów krańcowych (od szczęścia do płaczu czy agresji). Z wiekiem reakcje dziecka na bodźce stają się bardziej świadome. U przedszkolaka znacznie powiększa się objętość mózgu, dzięki czemu rozwijają się coraz bardziej złożone procesy myślowe. Dziecko w wieku przedszkolnym jest pobudzone jednak bardzo szybko się męczy. Bywa krzykliwe, nie potrafi zapanować nad zmiennością nastrojów. Poprzez edukację przedszkolną dziecko coraz lepiej orientuje się w otaczającym je świecie. Mimowolnie i odruchowo rozwija się w kontakcie z otoczeniem. Poprzez obserwację zaczyna analizować, wyobrażać sobie, budzi się w nim ciekawość a także umiejętność logicznego myślenia. Dzięki grom dydaktycznym dziecko ćwiczy umiejętność skupienia uwagi, rozwój mowy oraz coraz lepiej komunikuje się ze światem.

Rozwój emocjonalno-społeczny dziecka przedszkolnego

Dzięki edukacji przedszkolnej dziecko potrafi w coraz bardziej odpowiedni sposób wyrażać uczucia. Jego reakcje na bodźce są właściwe. Przedszkolak uczy się przestrzegania zasad współżycia w grupie, staje się coraz bardziej uspołeczniony.

Stymulowanie rozwoju dziecka

Opiekunowie w przedszkolach dobierają techniki stymulowania rozwoju dziecka w taki sposób by łagodzić zaburzenia rozwoju psychoruchowego. Dziecko stymulowane jest zazwyczaj poprzez zabawę oraz rozmowę. Wszelkie zajęcia realizowane są we współpracy z rodzicami.

Cele wychowania przedszkolnego

Celem nadrzędnym wychowania przedszkolnego jest ukierunkowanie rozwoju psychicznego, emocjonalno-społecznego dziecka zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi. Przedszkole realizując podstawę programową wspomaga rodzica w rozwijaniu uzdolnień, budowaniu systemu wartości w warunkach sprzyjających nauce.

Troska o dzieci, chęć wprowadzenia ich w świat oraz wspierania ciekawości kierują nasze kroki do wychowania przedszkolnego.

Sprawdź, jaką ofertę edukacyjną ma przedszkole Warszawa Praga Północ – zobacz więcej informacji