Z terminem windykacji związana jest nieterminowa płatność zobowiązań finansowych.

Żeby najlepiej wytłumaczyć procedurę windykacji, należy ją odnieść do konkretnej sytuacji. Załóżmy, że firma A skorzystała z oferty firmy B i musi jej za to zapłacić konkretną kwotę, ale nie robi tego w terminie i firma b nie uzyskuje zapłaty za swoje towary lub usługi. Kiedy firma B nie może skutecznie wyegzekwować płatności od firmy A, kontaktuje się ze specjalną firmą, która specjalizuje się w odzyskiwaniu takich należności. Firma ta kontaktuję się z dłużnikiem w imieniu firmy B i wnioskuje o zwrot należności. Działania podjęte przez firmę windykacyjną ostatecznie wpływają na osiągnięty efekt, czyli na zwrot należności. Windykacja jest przedsądowym polubownym załatwieniem kwestii związanych z należnościami finansowymi.
Windykacja – co to jest?

Na czym polega windykacja?

Zadania spoczywające na firmie windykacyjnej to przede wszystkim kontakt z dłużnikiem, informowanie go o sytuacji związanej z zadłużeniem finansowym oraz negocjacje, które zmierzają do odzyskania kwoty należności. Jeżeli firma windykacyjna wykonuje wszystkie obowiązki poprawnie, klient takiej firmy może szybko odzyskać swoje pieniądze od dłużnika. Jeśli natomiast na etapie windykacji popełnione zostaną jakieś błędy, odzyskanie należności może nie być możliwe. W takiej sytuacji kolejnym krokiem jest tylko sprawa sądowa, gdzie wierzyciel wytacza pozew przeciwko dłużnikowi i żąda sądowego postanowienia zapłaty długu wraz z należnymi odsetkami. Windykacja jest drogą postępowania przedsądowego, co oznacza, że prowadzi się ją jeszcze zanim firma będąca wierzycielem zdecyduje się na przekazanie sprawy do sądu. W większości przypadków na drodze windykacji udaje się odzyskać cały dług. Kiedy to się nie powiedzie, firmie nie pozostaje nic innego, jak złożyć pozew w sądzie i dochodzić swoich praw na drodze postępowania sądowego. Windykacja pozwala uniknąć problematycznej sprawy sądowej, a jest to problem dla obu stron – zarówno dla wierzyciela, jak i dla dłużnika.